เลือกชมตามปี

โอวาทโอกาสอื่นๆ

2564

2564.01.07 เยาวชนคือปัจจุบันของชาติ
25:17 get_app
2564.02.26 นำสมาธิภาวนา
17:46 get_app
2564.02.26 พุทธธรรมคือคำตอบ
48:18 get_app
2564.02.27 นักวิจัยอารมณ์
38:24 get_app
2564.02.27 นำสมาธิภาวนา
16:07 get_app
2564.02.27 ไขปัญหาธรรม
45:47 get_app
2564.03.14 ซัมบอดี้ โนบอดี้
39:21 get_app
2564.03.24 ปาฐกถาธรรม 'งานวัดวิถีใหม่'
22:00 get_app
2564.03.27 นำสมาธิภาวนา
25:21 get_app
2564.03.27 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
22:44 get_app
2564.03.27 ปฐมโอวาท
21:06 get_app
2564.03.27 อุดมมงคล
51:43 get_app
2564.03.27 ไขปัญหาธรรม
1:01:13 get_app
2564.03.28 อุปกิเลส ๑๖
49:11 get_app
2564.03.28 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย
1:33:27 get_app
2564.03.28 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า
43:31 get_app
2564.03.28 ไขปัญหาธรรมช่วงเย็น
1:06:13 get_app
2564.03.29 ปัจฉิมโอวาท
11:14 get_app
2564.05.24 ไขปัญหาธรรม 'อยู่อย่างไรไม่ให้ทุกข์ในช่วง COVID-19'
1:36:55 get_app
2564.05.26 โอวาทวันวิสาขบูชา
6:11 get_app
2564.05.26 โอวาทวันวิสาขบูชา
6:11 get_app
2564.05.27 สัมโมทนียกถา "มีธรรมเป็นแม่-มีแม่เป็นธรรม"
12:23 get_app
2564.05.27 ไขปัญหาธรรม
1:34:42 get_app
2564.05.30 นำสมาธิภาวนา
16:14 get_app
2564.05.30 โอวาทธรรมวิสาขบูชา
39:41 get_app
2564.05.30 โอวาทธรรมวิสาขบูชา
39:41 get_app
2564.05.30 ไขปัญหาธรรม
39:02 get_app
2564.05.30 ไขปัญหาธรรม
39:02 get_app