เลือกชมตามปี

โอวาทโอกาสอื่นๆ

2564

2564.01.07 เยาวชนคือปัจจุบันของชาติ
25:17 get_app
2564.02.26 นำสมาธิภาวนา
17:46 get_app
2564.02.26 พุทธธรรมคือคำตอบ
48:18 get_app
2564.02.27 นักวิจัยอารมณ์
38:24 get_app
2564.02.27 นำสมาธิภาวนา
16:07 get_app
2564.02.27 ไขปัญหาธรรม
45:47 get_app