เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมครู

2562

2562.10.14 ปฐมโอวาท
39:11 get_app
2562.10.15 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
22:25 get_app
2562.10.15 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
24:19 get_app
2562.10.15 นำจงกรมภาวนา
9:26 get_app
2562.10.15 โยนิโสมนสิการ (๑)
41:51 get_app
2562.10.15 ไขปัญหาธรรม
1:05:54 get_app
2562.10.15 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
15:57 get_app
2562.10.15 ก้าวไปในธรรม
47:26 get_app
2562.10.16 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
16:19 get_app
2562.10.16 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
8:26 get_app
2562.10.16 โยนิโสมนสิการ (๒)
47:29 get_app
2562.10.16 ไขปัญหาธรรม
1:02:39 get_app
2562.10.16 ไม่ลืม ไม่หลง
50:36 get_app
2562.10.17 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
12:53 get_app
2562.10.17 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย
2:46 get_app
2562.10.17 โยนิโสมนสิการ (๓)
46:22 get_app
2562.10.17 ไขปัญหาธรรม
1:17:02 get_app
2562.10.17 สติผู้เฝ้าประตู
49:12 get_app
2562.10.18 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
9:18 get_app
2562.10.18 โยนิโสมนสิการ (๔)
40:00 get_app
2562.10.18 ไขปัญหาธรรม
1:13:51 get_app
2562.10.18 เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
54:07 get_app
2562.10.19 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
12:19 get_app
2562.10.19 โยนิโสมนสิการ (๕)
1:03:27 get_app
2562.10.19 ไขปัญหาธรรม
1:19:19 get_app
2562.10.19 สุขแท้จริง
53:54 get_app
2562.10.20 งามความดี
14:56 get_app