เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมครู

2556

2556.10.07 ความคาดหวัง
22:27 get_app
2556.10.07 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
10:04 get_app
2556.10.07 ปฐมโอวาท
18:47 get_app
2556.10.08 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
15:46 get_app
2556.10.08 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
23:34 get_app
2556.10.08 ภาพรวมคุณธรรม ๑๒ ประการ
56:13 get_app
2556.10.08 มัตตัญญุตา
46:26 get_app
2556.10.08 ไขปัญหาธรรม
1:16:50 get_app
2556.10.09 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
17:24 get_app
2556.10.09 นำเดินจงกรมภาวนา
4:37 get_app
2556.10.09 ศีล
50:23 get_app
2556.10.09 อินทรีย์สังวร
26:21 get_app
2556.10.09 ไขปัญหาธรรม
1:13:56 get_app
2556.10.10 จาคะ-สัจจะ พรหมวิหาร
49:22 get_app
2556.10.10 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
26:45 get_app
2556.10.10 ไขปัญหาธรรม
58:25 get_app
2556.10.11 กายใจ
55:55 get_app
2556.10.11 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
14:30 get_app
2556.10.11 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
12:33 get_app
2556.10.11 ไขปัญหาธรรม
58:12 get_app
2556.10.12 ฉันทะ ขันติ วิริยะ
49:14 get_app
2556.10.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
16:46 get_app
2556.10.12 สติ-โยนิโสมนสิการ
1:02:08 get_app
2556.10.12 ไขปัญญาธรรม
1:11:02 get_app
2556.10.12 ไขปัญหาธรรมช่วงค่ำ
54:52 get_app
2556.10.13 โอวาทก่อนลากลับ
7:07 get_app