"การให้ธรรมเป็นทานคือการให้อันยอด เพราะเป็นการช่วย 'หงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด
บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืด ด้วยหวังว่า คนมีจักษุจักเห็นรูปได้'
ใครมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ศรัทธา ศีล จาคะ
และปัญญา ในจิตใจของเพื่อนมนุษย์
ย่อมได้บุญอย่างยิ่ง"
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

ปี ๒๕๖๐ บ้านบุญวันอาทิตย์

ปี ๒๕๖๐ โอวาทโอกาสอื่นๆ

ปี ๒๕๖๐ อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

ปี ๒๕๖๐ ปฏิบัติธรรมครู


อุปลมณี

น้อมนำ

มาลัยลายมือ

อักษรส่อสาร ฉบับสมบูรณ์

หนูอยากรู้


Facebook Page:
ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro
Youtube Channel:
Dhamma by Ajahn Jayasaro on YouTube
Apple iBookStore:
Free Dhamma Books by Ajahn Jayasaro for iOS