งดปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์


ประกาศ : งดปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ณบ้านบุญปากช่องนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่๒มิถุนายน๒๕๖๒  จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน


Announcement : Please be informed that Bahn Boon Sunday Retreat on 2nd June 2019 will be cancelled.