ขอเชิญร่วมฟังธรรมรับพรปีใหม่ ณ ดิ อิสระ ลาดพร้าว


ขอเชิญร่วมฟังธรรมรับพรปีใหม่ โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๖ ดิ อิสระ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒

กำหนดการ
๑๖.๓๐ น. 
- ลงทะเบียนเข้างาน
๑๗.๑๕ - ๑๙.๑๕ น.
- สวดมนต์
- อาราธนาศีล ๕
- ฟังธรรมเทศนา
- ไขปัญหาธรรม

หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันด้วยเหตุจำเป็นบางประการ ขอให้ตรวจสอบหรือสอบถามรายละเอียดได้ในเช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ทางประกาศในช่องทางนี้ และตามรายละเอียดที่แจ้งในช่องทางต่างๆ