สืบเนื่องจากวาระครบรอบ ๑๐ ปี ศาลาปัญญาประทีป


ประชาสัมพันธ์

สืบเนื่องจากวาระครบรอบ ๑๐ ปี ศาลาปัญญาประทีป และเสร็จสิ้นการปรับปรุงขยายพื้นที่ศาลาฯ ในโอกาสนี้โรงเรียนปัญญาประทีป จึงจัดงาน "ฉลองศาลาปัญญาประทีป" พร้อมกับเปลี่ยนสถานที่การปฏิบัติธรรม 'บ้านบุญ' มาจัดที่ 'โรงเรียนปัญญาประทีป' อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เพื่อให้คนในชุมชน ญาติธรรม และกัลยาณมิตรได้ปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งเป็นการร่วมแสดงมุทิตาจิตและแสดงกตเวทิตาจิตต่อ คุณยายทอสี สวัสดิ์-ชูโต และ รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ ผู้มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการศึกษาพุทธปัญญา และมีอุปการคุณต่อโรงเรียนปัญญาประทีปเสมอมา 

ขอความร่วมมือแต่งกายชุดปฏิบัติธรรมเข้าร่วมงาน 
รายละเอียดแผนที่ http://panyaprateep.org/wp/wp-content/uploads/2011/04/map_pps1.jpg

จึงแจ้งมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน