คู่ควร

ออกวันที่: 2562.10.01
ภาษา: ไทย

...อาตมาหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการเลือกคู่ และการใช้ชีวิตคู่อย่างมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม

ชยสาโร ภิกขุ